Asiakasrekisterin tietosuoja- ja rekisteriseloste

1. Rekisterinpitäjä

Travel Specialist Group Oy (Saga Matkat)
Yritystunnus: 08720862
Toimilupanumero: KUVI 3685/00/Mj

Osoite: Eerikinkatu 27, 00180 Helsinki
Puhelin: 020 155 6650

 

2. Yhteyshenkilö rekisteriä koskevissa asioissa

Office Manager, Noora Jumppanen
Puhelin: 020 155 6650
Sähköposti: noora.jumppanen@tsg.fi

 

3. Rekisterin nimi

Travel Specialist Group Oy:n asiakasrekisteri

 

4. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus ja peruste

Henkilötietojen käsittelyn ensisijainen tarkoitus on Travel Specialist Group Oy:n asiakaspalvelun ja asiakassuhteiden hoito. Rekisterin käyttötarkoituksia ovat rekisteröityneiden henkilöiden henkilötietojen ylläpito, palvelujen kehittäminen, asiakaspalvelun ja asiakassuhteiden hoitaminen sekä niihin liittyvän viestinnän ja markkinoinnin hoitaminen ja toteuttaminen. Henkilötietojen käsittely perustuu rekisteröidyn suostumukseen, sopimukseen tai laissa määriteltyyn muuhun perusteeseen.

Asiakasrekisteriin voidaan tallentaa myös varaukseen välttämättömästi liittyviä muita tietoja. Asiakasrekisterin käsittelytehtäviä ei ulkoisteta.

 

5. Rekisterin tietosisältö

Rekisteröidyistä voidaan tallentaa muun muassa seuraavanlaisia tietoja:

 • Etu- ja sukunimi
 • Osoitetiedot
 • Puhelinnumero
 • Sähköpostiosoite
 • Syntymäaika
 • Sukupuoli
 • Asiakkaan itsensä antamat lisätiedot, kuten erikoisruokavaliot
 • Passin numero, voimassaolo ja muut tiedot tapauskohtaisesti
 • Vakuutustiedot tapauskohtaisesti
 • Varaukseen tai matkan ostoon, toimittamiseen ja laskuttamiseen liittyvät tiedot
 • Varauksen käsittelyyn liittyvät tiedot, kuten tallennuspäivämäärä ja muistiinpanot
 • Suoramarkkinointikiellot ja -suostumukset

 

6. Henkilötietojen säilytysaika

Travel Specialist Group Oy säilyttää asiakkaiden henkilötietoja rekisterissään voimassa olevan lainsäädännön mukaisesti, ellei asiakas käytä rekisteristä poisto-oikeuttaan. Henkilötietoja käsitellään vain perustellun käyttötarkoituksen johdosta ja niin kauan kuin se on käyttötarkoituksen ja viranomaismääräysten kannalta tarpeellista. Henkilötietojen säilyttäminen ja käsittely ovat osa palveluntuottamista ja takaavat mahdollisen yhteistyön viranomaisten sekä muiden lakia valvovien tahojen kanssa.

 

7. Säännönmukaiset tietolähteet

Travel Specialist Group Oy saa tietoja ensisijaisesti rekisteröidyltä itseltään. Asiakasrekisteriin kirjataan henkilötietoja matkavarauksen yhteydessä asiakkaan oman ja toisten matkustajien suostumuksen perusteella. Rekisteriin kirjataan henkilötietoja myös muissa asiakaspalvelutilanteissa tai asiakkaan liittyessä postituslistalle. Rekisteriin voidaan lisätä Travel Specialist Group Oy:n yhteistyökumppaneiden, kuten jälleenmyyjien, toimittamia tietoja.

Henkilötietoja voidaan kerätä asiakkaan päätelaitteista evästeiden tai muiden vastaavien tekniikoiden avulla.

 

8. Tietojen säännönmukaisen luovutukset ja tietojen siirto EU:n tai Euroopan Talousalueen ulkopuolelle

Asiakastietoja ei luovuteta Travel Specialist Group Oy:n ulkopuolelle muuten kuin sopimuksen, asiakkaan antaman erillisen suostumuksen ja/tai nimenomaisten säädösten mukaan.

Travel Specialist Group Oy:lle matkaa varten luovutettuja matkustajien henkilötietoja voidaan luovuttaa matkan varaamisen ja suorittamisen kannalta oleellisille yhteistyökumppaneille EU/ETA-maihin sekä Euroopan Talousalueen ulkopuolisille alueille, jos se on välttämätöntä. Tällaisia yhteistyökumppaneita voivat olla muun muassa hotellit ja lentoyhtiöt. EU:n ulkopuolisilta yhteistyökumppaneilta edellytetään EU:n tietosuojakäytäntöjen täyttämistä. Asiakkaan tietoja ei luovuteta kolmansille osapuolille myynti- tai markkinointitarkoituksiin ilman asiakkaan erikseen antamaa lupaa. Henkilötietoja voidaan luovuttaa viranomaisille voimassaolevan lainsäädännön sallimissa ja velvoittamissa rajoissa.

 

9. Kuvaus rekisterin suojauksen periaatteista

a) Paperimuodossa oleva aineisto
Travel Specialist Group Oy huolehtii toimitilojensa turvallisuudesta tietosuojapolitiikkansa mukaisesti. Henkilökuntaa ohjeistetaan ja opastetaan aktiivisesti tietosuoja-asetukseen liittyvissä asioissa. Paperimuodossa olevaa aineistoa säilytetään lukitussa tilassa.

b) Digitaalinen aineisto
Travel Specialist Group Oy säilyttää tietoja asiakkuuteen ja markkinointiin liittyvissä järjestelmissä. Henkilökunta kirjautuu järjestelmiin henkilökohtaisin käyttäjätunnuksin ja salasanoin.

 

10. Profilointi

Travel Specialist Group Oy ei tee mitään asiakastietoihin liittyvää profilointia.

 

11. Rekisteröidyn oikeus vastustaa henkilötietojen käsittelyä ja suoramarkkinointia (kielto-oikeus)

Rekisteröidyllä on oikeus henkilökohtaiseen erityiseen tilanteeseensa liittyen vastustaa käsittelytoimia, joita Travel Specialist Group Oy kohdistaa rekisteröidyn henkilötietoihin siltä osin, kun tietojen käsittelemisen perusteena on Travel Specialist Group Oy:n ja rekisteröidyn välinen asiakassuhde.

Rekisteröity voi esittää tietojensa käsittelyn vastustamista koskevan vaatimuksensa tämän tietosuojaselosteen kohdan 13 mukaisesti. Rekisteröidyn tulee vaatimuksen yhteydessä yksilöidä se erityinen tilanne, johon perustuen hän vastustaa käsittelyä.

Travel Specialist Group Oy voi kieltäytyä toteuttamasta vastustamista koskevaa pyyntöä laissa säädetyin perustein.

 

12. Muut henkilötietojen käsittelyyn liittyvät rekisteröidyn oikeudet

 

12.1. Rekisteröidyn oikeus saada pääsy tietoihin (tarkastusoikeus)

Rekisteröidyllä on oikeus tarkastaa, mitä häntä koskevia tietoja Travel Specialist Group Oy asiakasrekisteriin on talletettu. Tarkastuspyyntö tulee tehdä tämän tietosuojaselosteen kohdan 13 mukaisesti. Tarkastusoikeus voidaan evätä laissa säädetyin perustein. Tarkastusoikeuden käyttäminen on lähtökohtaisesti maksutonta.

 

12.2. Rekisteröidyn oikeus vaatia tiedon oikaisemista, poistamista tai käsittelyn rajoittamista

Rekisteröity voi vaatia virheellisen, tarpeettoman, puutteellisen tai vanhentuneen tiedon oikaisemista, poistamista tai käsittelyn rajoittamista. Korjauspyyntö tulee tehdä tämän tietosuojaselosteen kohdan 13 mukaisesti. Rekisteröidyllä on myös oikeus vaatia rekisterinpitäjää rajoittamaan henkilötietojensa käsittelyä esimerkiksi siinä tilanteessa, kun rekisteröity odottaa Travel Specialist Group Oy:n vastausta tietojensa oikaisemista tai poistamista koskevaan pyyntöön.

 

12.3. Rekisteröidyn oikeus tehdä valitus valvontaviranomaiselle

Rekisteröidyllä on oikeus tehdä valitus toimivaltaiselle valvontaviranomaiselle, jos rekisterinpitäjä ei ole noudattanut toiminnassaan soveltuvaa tietosuojasääntelyä.

 

12.4. Muut oikeudet

Mikäli henkilötietoja käsitellään rekisteröidyn suostumukseen perustuen, rekisteröidyllä on oikeus peruuttaa suostumuksensa ilmoittamalla tästä Travel Specialist Group Oy:lle tämän tietosuojaselosteen kohdan 13 mukaisesti.

 

13. Yhteydenotot

Kaikissa henkilötietojen käsittelyyn liittyvissä kysymyksissä ja omien oikeuksien käyttämiseen liittyvissä tilanteissa rekisteröidyn tulee ottaa yhteyttä Travel Specialist Groupiin.

Sähköpostitse: sales@tsg.fi
Postitse osoitteeseen: Travel Specialist Group Oy, Eerikinkatu 27, 00180 Helsinki

Travel Specialist Group Oy voi tarvittaessa pyytää rekisteröityä täsmentämään pyyntöään kirjallisesti ja rekisteröidyn henkilöllisyys voidaan tarpeen vaatiessa varmentaa ennen muihin toimenpiteisiin ryhtymistä.

 

Tietoa evästeistä

Saga Matkojen sivustolla käytetään evästeitä. Evästeet ovat pieniä tekstitiedostoja, jotka tallentuvat automaattisesti käyttäjän päätelaitteelle käyttäjän vieraillessa eri verkkosivustoilla. Evästeet sisältävät nimettömän, numeerisen tunnisteen, jonka avulla voidaan yksilöidä ja laskea sivustolla vierailevat eri selaimet. Myös mobiilisovelluksissa käytetään evästeitä vastaavaa numeerista tunnistetta. Evästeet ja muut vastaavat tekniikat eivät vahingoita käyttäjän päätelaitetta tai tiedostoja. Niitä ei voida käyttää virusten levittämiseen eivätkä ne mahdollista käyttäjän kovalevyllä olevien tietojen tutkimista. Verkkopalvelumme hyödyntää evästeitä, jotta voimme tarjota palvelumme mahdollisimman käyttäjäystävällisenä ja laadukkaana. Mikäli et halua palvelun saavan tietoja evästeiden avulla, voit kieltää evästeet (useimmat selainohjelmat mahdollistavat evästetoiminnon poiskytkemisen). Huomaa kuitenkin, että tällöin Internet-sivut ja/tai palvelu ei välttämättä toimi häiriöittä.